EN / HU

A díj lét­re­ho­zói Mary McLoughlin és John Ward, az ír ala­pí­tá­sú Maurice Ward szál­lít­má­nyo­zá­si cég tu­laj­do­no­sai. John Ward a Leopold Bloom-díj ked­di bu­da­pes­ti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján el­mond­ta: a ma­gyar­or­szá­gi mű­vé­sze­ti élet prog­resszív al­ko­tó­it és nem­zet­kö­zi meg­je­le­né­sü­ket tá­mo­ga­tó kép­ző­mű­vé­sze­ti el­is­me­rést a Leopold Bloom Alapítvány és a Pepper Art Projects szer­ve­zé­sé­ben hir­de­tik meg.

A díj ne­vét a mo­dern iro­da­lom egyik leg­je­len­tő­sebb al­ko­tá­sá­nak, James Joyce Ulyssesének ma­gyar szár­ma­zá­sú fő­hő­sé­ről kap­ta. Összhangban a díj és az ír ala­pí­tó szá­má­ra fon­tos ér­té­kek­kel, Leopold Bloom a pa­ra­dig­ma­vál­tó mű­vé­szet, az uta­zás, a nem­zet­kö­zi­ség és nem utol­só sor­ban az ír-ma­gyar kap­cso­la­tok szim­bó­lu­ma.

John Ward fel­idéz­te, hogy ti­zen­öt éve hoz­ta lét­re vál­lal­ko­zá­sát Magyarországon, és le­nyű­göz­te a bu­da­pes­ti kor­társ mű­vé­sze­ti szcé­na, nem­csak a mű­vé­szet ér­de­kel­te azon­ban, ha­nem ma­guk a mű­vé­szek is.

Motivációiról szól­va el­mond­ta: sok te­het­sé­ges al­ko­tó van Magyarországon, akik szá­má­ra hi­ány­zik a nem­zet­kö­zi be­mu­tat­ko­zá­si le­he­tő­ség, más­részt sze­ret­ne a díj­jal hoz­zá­já­rul­ni ah­hoz, hogy Budapest is­mét a ré­gió mű­vé­sze­ti köz­pont­já­vá vál­has­son.

John Ward el­árul­ta: ter­vei sze­rint a jö­vő­ben a Leopold Bloom-díj re­gi­o­ná­lis el­is­me­rés­sé vál­hat­na.

Hanka Nóra mű­vé­szet­tör­té­nész, a Pepper Art Projects pro­jekt­ve­ze­tő­je hang­sú­lyoz­ta, hogy az el­is­me­rés ma­gyar­or­szá­gi al­ko­tók és ran­gos kül­föl­di ki­ál­lí­tó­he­lyek együtt­mű­kö­dé­sét, a mű­vé­szek nem­zet­kö­zi be­mu­tat­ko­zá­sát, kar­ri­er­épí­té­sét, a kor­társ ma­gyar szcé­na nem­zet­kö­zi mű­vé­sze­ti élet­be tör­té­nő még in­ten­zí­vebb be­kap­cso­ló­dá­sát kí­ván­ja se­gí­te­ni.

A ha­zai mű­vé­szek szá­má­ra egye­dül­ál­ló le­he­tő­sé­get je­lent, hogy az el­nyert összeg hosszú­tá­von biz­to­sít­ja kül­föl­di tar­tóz­ko­dá­su­kat, a mű­te­rem­bér­lést és a he­lyi kö­zön­ség­gel, il­let­ve gyűj­tők­kel va­ló kap­cso­lat­épí­tést - em­lé­kez­te­tett.

A díj nyer­te­se 2011-ben Batykó Róbert, 2013-ban pe­dig Nemes Csaba volt. Batykó Róbert a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón fel­idéz­te: mi­u­tán el­nyer­te a dí­jat, más­fél évig tu­dott Amszterdamban él­ni és dol­goz­ni, ez­alatt há­rom-négy ki­ál­lí­tást ho­zott lét­re, és ren­ge­teg szak­mai kap­cso­lat­tal gaz­da­go­dott.

Hanka Nóra ki­tért az idei pá­lyá­za­ti ki­írás­ra is: fon­tos vál­to­zás, hogy ele­gen­dő a ter­ve­zett kül­föl­di ki­ál­lí­tás kon­cep­ci­ó­ját be­nyúj­ta­ni, és a szer­ve­zők vál­lal­ják, hogy se­gí­tik a nyer­test a mé­di­u­má­nak, mű­fa­já­nak leg­in­kább meg­fe­le­lő ki­ál­lí­tó­tér fel­ku­ta­tá­sá­ban. Hasonlóan je­len­tős könnyebb­sé­get je­lent­het a mű­vész­nek, hogy a nem­zet­kö­zi be­mu­tat­ko­zás elő­ké­szí­té­sé­re 12 he­lyett 18 hó­nap áll ren­del­ke­zé­sé­re.

Újítás a zsű­ri­zé­si fo­lya­mat­ban, hogy be­ve­zet­tek egy szin­tén el­is­mert szak­em­be­rek­ből ál­ló, nem­zet­kö­zi elő­zsű­rit, mely­nek tag­jai Catalina Lozano füg­get­len ku­rá­tor, a MARCO/Frac Lorraine Award for Young Curators nyer­te­se 2012-ben, a bra­zil Pipa Art Prize bi­zott­sá­gi tag­ja, a 8. Berlin Biennále mun­ka­tár­sa; Barbara Sirieix mű­vé­sze­ti író, ku­rá­tor, az 54. Velencei Biennále ma­rok­kói pa­vi­lon­já­nak prog­ram­fe­le­lő­se, va­la­mint Maija Rudovska, a Helsinki International Artist Programme ku­rá­to­ra.

A zsű­ri - mely­nek tag­jai Declan Long, a dub­li­ni National College of Art and Design Visual Culture ka­rá­nak elő­adó­ja és a Douglas Hyde Gallery igaz­ga­tó­sá­gi tag­ja; Susanne Altmann, a drez­dai International Summer Academy for Visual Arts mű­vé­sze­ti igaz­ga­tó­ja és Mark Rappolt, az ArtReview fő­szer­kesz­tő­je, a sang­ha­ji szék­he­lyű ArtReview Asia ma­ga­zin el­in­dí­tó­ja - az elő­vá­lo­ga­tott 15 mű­vész kö­rét 5-6 fő­re szű­kí­ti le, majd mű­ter­mük lá­to­ga­tá­sát kö­ve­tő­en vá­laszt­ja ki a díj nyer­te­sét.

Az elő­dön­tő­sök név­so­rát a jú­ni­us 16-i Bloomsday-en is­mer­te­tik, a dön­tős mű­vé­szek lis­tá­ját pe­dig jú­li­us 24-én hoz­zák nyil­vá­nos­ság­ra. A díj­át­adót szep­tem­ber 4-én tart­ják, ek­kor a dön­tő­sök mun­ká­i­ból az Új Budapest Galériában no­vem­ber 15-ig lá­to­gat­ha­tó ki­ál­lí­tás is nyí­lik.

A díj rész­le­tes ki­írá­sa a http://​leopoldbloomaward.​com/​palyazat hon­la­pon te­kint­he­tő meg.

(MTI)